Đề tài khoa học

Hóa xạ đồng thời ung thư phổi tế bào nhỏ giai...

Hoàng Trọng Tùng
Cơ sở
2019
Xem thêm

Hóa xạ đồng thời ung thư phổi tế bào nhỏ giai đoạn khu trú

Hoàng Trọng Tùng
Cơ sở
2019

Xem thêm

Nhận xét đặc điểm lâm sàng - cận lâm sàng và...

Nguyễn Trọng Diệp
Nhà nước
2019
Xem thêm

Đánh giá kết quả điều trị u mô đệm dạ dày (GI...

Trần Đình Tân
Cơ sở
2019
Xem thêm