Tử cung

Nhận xét đặc điểm lâm sàng - cận lâm sàng và...

Nguyễn Trọng Diệp
Nhà nước
2019
Xem thêm

Đánh giá kết quả điều trị tổn thương tân sản...

Đánh giá kết quả điều trị tổn thương tân sản nội biểu mô vảy độ cao tử cung HSIL bằng kỹ thuật LEEP tại Bệnh viện K
Cơ sở
2018
Xem thêm

Đánh giá kết quả điều trị tổn thương tân sản nội biểu mô vảy độ cao tử cung HSIL bằng kỹ thuật LEEP tại Bệnh viện K

Đánh giá kết quả điều trị tổn thương tân sản nội biểu mô vảy độ cao tử cung HSIL bằng kỹ thuật LEEP tại Bệnh viện K
Cơ sở
2018

Xem thêm