Bàng quang

Đánh giá kết quả điều trị ung thư bàng quang...

Đỗ Anh Tuấn
Cơ sở
2020
Xem thêm

Đánh giá kết quả điều trị ung thư bàng quang xâm lấn bằng phẫu thuật cắt bàng quang toàn bộ tạo hình theo phương pháp Bricker tại Bệnh viện K

Đỗ Anh Tuấn
Cơ sở
2020

Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của BN ung thư BQ được phẫu thuật cắt bàng quang toàn bô, chuyển lưu dòng tiểu theo phương pháp Bricker trong điều trị ung thư bàng quang xâm lấn lớp cơ tại Bệnh viện K. Đánh giá kết quả sớm phẫu thuật cắt bàng quang toàn bộ, chuyển lưu dòng tiểu theo phương pháp Bricker trong điều trị ung thư bàng quang xâm lấn lớp cơ tại Bệnh viện K.

Xem thêm

Đánh giá chức năng bàng quang sau phẫu thuật...

Nguyễn Quang Thái
Cơ sở
2015
Xem thêm