Sarcoma xương

Phân loại mô bệnh học sarcom xương nguyên phá...

Phạm Thị Hân
Cơ sở
2020
Xem thêm

Phân loại mô bệnh học sarcom xương nguyên phát theo phân loại của Tổ chức Y tế Thế giới năm 2013

Phạm Thị Hân
Cơ sở
2020

Phân loại mô bệnh học các sarcom nguyên phát của xương. Đối chiếu các kết quả trên chẩn đoán hình ảnh với kết quả chẩn đoán mô bệnh học.

Xem thêm