Điều khoản sử dụng

Điều khoản sử dụng

Trang thông tin điện tử này do Viện ung thư Quốc Gia (Viện Nghiên cứu phòng chống ung thư), có địa chỉ tại 43 Quán Sứ, Hoàn Kiếm, Hà Nội hoạt động tại Việt Nam điều hành. Thư mục “Miễn dịch ung thư – phần Nhân viên y tế” này được thiết lập chỉ dành cho Nhân viên Y Tế (“các NVYT”) sử dụng/truy cập. Do đó, các nội dung của thư mục “Miễn dịch ung thư – phần Nhân viên Y tế” trên trang thông tin điện tử này đã được thiết kế chỉ để phục vụ cho hoạt động sử dụng của các NVYT trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam. Do đó, nếu quý vị không phải là một NVYT, quý vị không nên sử dụng trang thông tin điện tử này và trong mọi trường hợp, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm đối với việc sử dụng trang thông tin điện tử này của một người không phải là NVYT.

Bằng việc nhấp chuột vào mục “Tôi chấp nhận” các điều khoản sử dụng trên trang này trong thư mục “Miễn dịch ung thư – phần Nhân viên Y Tế” (“các Điều Khoản Sử Dụng”), quý vị xác nhận và chấp thuận các Điều Khoản Sử Dụng này. Nếu quý vị không nhất trí với các Điều Khoản Sử Dụng, xin vui lòng thoát ra thư mục này và không cần quan tâm đến các thông tin trên thư mục “Miễn dịch ung thư- Nhân viên y tế” này.

Tại từng thời điểm, Viện Ung thư Quốc Gia (Viện nghiên cứu phòng chống ung thư) có quyền thay đổi các Điều Khoản Sử Dụng khi cần thiết và sẽ đăng tải thông báo trên trang này về những thay đổi này, bao gồm cả ngày những thay đổi này có hiệu lực.

Không có quy định nào trên thư mục “Miễn dịch ung thư – phần Nhân viên y tế” của trang thông tin điện tử này được hiểu là đưa ra ý kiến tư vấn hoặc đưa ra khuyến nghị về bất kỳ quyết định hoặc hành động nào liên quan tới quyết định điều trị của quý vị. Quý vị không được sử dụng nội dung của thư mục “Miễn dịch ung thư – phần Nhân viên y tế” trên trang thông tin điện tử này để thay thế cho quyết định khám chữa bệnh của chính quý vị. Quyết định đó phải được quý vị đưa ra trên cơ sở đánh giá các thông tin trên thư mục “Miễn dịch ung thư – Nhân viên y tế” của trang thông tin điện tử này.

Mặc dù đã nỗ lực hợp lý để bảo đảm thông tin trên thư mục “Miễn dịch ung thư – nhân viên y tế” của trang thông tin điện tử này là chính xác, hoàn chỉnh và cập nhật, Viện Ung thư Quốc Gia (Viện nghiên cứu phòng chống ung thư) nêu rõ từ chối mọi bảo đảm hoặc cam đoan liên quan tới tính chính xác, tính hoàn chỉnh hoặc cập nhật của các thông tin này. THÔNG TIN TRÊN THƯ MÚC “MIỄN DỊCH UNG THƯ – PHẦN NHÂN VIÊN Y TẾ” CỦA TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NÀY ĐƯỢC CUNG CẤP DƯỚI HÌNH THỨC “NGUYÊN TRẠNG” MÀ KHÔNG KÈM THEO BẤT KỲ BẢO ĐẢM NÀO, CHO DÙ NÊU RÕ HAY HÀM Ý, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN Ở CÁC BẢO ĐẢM MANG TÍNH HÀM Ý VỀ KHẢ NĂNG BÁN ĐƯỢC, SỰ PHÙ HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ HOẶC KHÔNG XÂM PHẠM QUYỀN. Viện Ung thư Quốc Gia (Viện Nghiên cứu phòng chống ung thư) cũng sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm đối với các thiệt hại, bất kể nguyên nhân cáo buộc và khái niệm về thuyết trách nhiệm được sử dụng làm căn cứ, bao gồm nhưng không giới hạn ở các thiệt hại do thương tật về người hoặc mất lợi nhuận.

Quý vị nhất trí rằng trên thư mục “Miễn dịch ung thư – phần Nhân viên Y Tế” của trang thông tin điện tử này, Viện Ung thư Quốc Gia (Viện nghiên cứu phòng chống ung thư) có thể thu thập thông tin cá nhân về quý vị thông qua các quy trình đăng ký và các phương pháp khác. Xin vui lòng xem chính sách bảo mật thông tin cá nhân trên mạng Internet của Viện ung thư Quốc Gia để biết thêm thông tin chi tiết về cách thức chúng tôi bảo vệ thông tin cá nhân của quý vị. Quý vị phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin cá nhân về quý vị được quý vị cung cấp cho Viện ung thư Quốc Gia (Viện nghiên cứu phòng chống ung thư) thông qua trang thông tin điện tử này.

Ngoại trừ các thông tin thuộc phạm vi điều chỉnh của chính sách bảo mật thông tin cá nhân của chúng tôi, các thông tin liên lạc hoặc tài liệu được quý vị gửi đến hoặc thông qua thư mục “Miễn dịch ung thư – phần Nhân viên Y tế” trên trang thông tin điện tử này, bao gồm các dữ liệu, bình luận, câu hỏi, đề xuất, ý kiến, ý tưởng, bí quyết, kỹ thuật hoặc các hạng mục tương tự sẽ trở thành tài sản của Viện Ung thư Quốc gia (Viện nghiên cứu phòng chống ung thư). Viện Ung thư Quốc Gia (Viện nghiên cứu phòng chống ung thư) sẽ có quyền tự do sử dụng, tiết lộ, sao chép hoặc chuyển/phân phát các thông tin liên lạc hoặc tài liệu này mà không bị hạn chế dưới bất kỳ hình thức nào.

Thư mục “Miễn dịch ung thư – Phần Nhân viên Y tế” trên Trang thông tin điện tử này có thể bao gồm các thông tin do các bên thứ ba cung cấp cho quý vị hoặc quý vị có được thông qua các đường dẫn đến các trang thông tin điện tử khác trên mạng Internet. Thông báo về thông tin hoặc các đường dẫn này được cung cấp trên trang thông tin điện tử này. Viện Ung thư Quốc Gia (Viện nghiên cứu phòng chống ung thư) không kiểm soát hoặc tiếp nhận bất kỳ trách nhiệm nào đối với các thông tin do các bên thứ ba cung cấp hoặc nội dung của các trang thông tin điện tử khác trên mạng Internet mà chúng tôi cung cấp các đường dẫn.

Quý vị thừa nhận rằng toàn bộ các nhãn hiệu, logo, kiểu dáng, khẩu hiệu và hình ảnh thương mại xuất hiện trên thư mục “Miễn dịch ung thư – phần Nhân viên Y tế” trên trang thông tin điện tử này, cho dù có hay không được hiển thị ở dạng chữ in cỡ lớn, in nghiêng hoặc cùng với biểu tượng nhãn hiệu, đều thuộc quyền sở hữu của Viện ung thư Quốc gia (Viện nghiên cứu phòng chống ung thư) hoặc các công ty liên kết của Viện ung thư Quốc gia (Viện nghiên cứu phòng chống ung thư) hoặc Viện ung thư Quốc gia (Viện nghiên cứu phòng chống ung thư) được cấp quyền sử dụng. Trang thông tin điện tử này cũng có thể bao gồm hoặc đề cập đến các bằng độc quyền sáng chế, thông tin, kỹ thuật, sản phẩm, quy trình độc quyền hoặc các quyền độc quyền khác của Viện ung thư Quốc gia (Viện nghiên cứu phòng chống ung thư) và/hoặc các bên khác. Không có bất kỳ quyền sử dụng hoặc quyền nào đối với các nhãn hiệu, bằng độc quyền sáng chế, bí mật thương mại, công nghệ, sản phẩm, quy trình này và các quyền độc quyền khác của Viện ung thư Quốc gia (Viện nghiên cứu phòng chống ung thư) và/hoặc các bên khác được cấp hoặc trao cho quý vị.

Quý vị không được phân phát, sửa đổi, truyền, tái sử dụng, đăng tải lại hoặc sử dụng nội dung thư mục “Miễn dịch ung thư – phần Nhân viên Y tế” của trang thông tin điện tử cho các mục đích công cộng hoặc thương mại, bao gồm nội dung, hình ảnh, âm thanh hoặc băng video/vi-đê-ô nếu không được Viện ung thư Quốc Gia (Viện nghiên cứu phòng chống ung thư) cho phép bằng văn bản. Quý vị thừa nhận rằng toàn bộ các nội dung quý vị nhìn thấy hoặc đọc được trên thư mục “Miễn dịch ung thư – phần Nhân viên y tế” trên trang thông tin điện tử này là các nội dung có bản quyền trừ khi có thông báo khác và không được phép sử dụng nếu không được Viện Ung thư Quốc gia (Viện nghiên cứu phòng chống ung thư) cho phép bằng văn bản, trừ khi có quy định trong các Điều Khoản Sử Dụng hoặc trong phần nội dung trên thư mục “Miễn dịch ung thư- phần Nhân viên Y tế” trên trang thông tin điện tử. Viện ung thư Quốc gia (Viện nghiên cứu phòng chống ung thư) không đưa ra bảo đảm hoặc cam đoan rằng việc quý vị sử dụng các tài liệu được đăng tải trên trang thông tin điện tử sẽ không xâm phạm các quyền của các bên thứ ba không thuộc quyền sở hữu của Viện ung thư Quốc Gia (Viện nghiên cứu phòng chống ung thư) hoặc liên kết với Viện Ung thư Quốc Gia (Viện nghiên cứu phòng chống ung thư)

Tại từng thời điểm, mặc dù Viện ung thư Quốc gia (Viện nghiên cứu phòng chống ung thư) hoặc các công ty liên kết của Viện Ung thư Quốc Gia (Viện nghiên cứu phòng chống ung thư) có quyền giám sát hoặc xem xét các thảo luận, trao đổi, bài đăng, truyền phát, bảng tin và các hạng mục tương tự trên trang thông tin điện tử, nếu có, Viện Ung thư Quốc Gia (Viện nghiên cứu phòng chống ung thư) không có bất kỳ nghĩa vụ nào phải thực hiện việc này và không tiếp nhận bất kỳ trách nhiệm hoặc nghĩa vụ nào phát sinh từ nội dung của các trang thông tin điện tử hoặc tiện ích này cũng như các sai sót, nói xấu, phỉ báng, vu khống, bỏ sót, sai lầm, tục tĩu, khiêu dâm, báng bổ, đe dọa hoặc sự không chính xác trong các thông tin trên các trang hoặc tiện ích này trên trang thông tin điện tử. Quý vị không được đăng bài hoặc gửi các tài liệu trái pháp luật, mang tính đe dọa, phỉ báng, nói xấu, tục tĩu, gây xôn xao dư luận, kích động, khiêu dâm hoặc báng bổ hoặc các tài liệu có thể tạo thành hoặc khuyến khích hành vi mà có thể được xem là phạm tội hình sự, làm phát sinh trách nhiệm dân sự hoặc vi phạm pháp luật.

Nếu quý vị vi phạm các Điều Khoản Sử Dụng, Viện Ung thư Quốc gia (Viện nghiên cứu phòng chống ung thư) có quyền tạm dừng hoặc chấm dứt các tài khoản đã được quý vị tạo lập trên trang thông tin điện tử này.

Quý vị nhất trí bồi hoàn, bảo vệ và tránh cho Viện Ung thư Quốc gia (Viện nghiên cứu phòng chống ung thư), các công ty liên kết của Viện Ung thư Quốc gia (Viện nghiên cứu phòng chống ung thư) và các giám đốc/cán bộ, nhân viên và nhà cung cấp tương ứng của họ khỏi các khiếu nại/yêu cầu thanh toán hoặc yêu cầu, bao gồm cả các khoản phí luật sư hợp lý do các bên thứ ba thực hiện do hoặc bị cáo buộc phát sinh từ việc quý vị sử dụng trang thông tin điện tử này hoặc các hành vi vi phạm các Điều Khoản Sử Dụng hoặc vi phạm quyền của người khác.

Trong trường hợp phát sinh tranh chấp giữa quý vị và Viện Ung thư Quốc gia (Viện nghiên cứu phòng chống ung thư) liên quan tới các Điều Khoản Sử Dụng này hoặc hoạt động sử dụng trang thông tin điện tử này của quý vị, tranh chấp đó sẽ được giải quyết thông qua thương lượng trên tinh thần thiện chí. Nếu các nỗ lực thương lượng bất thành, toàn bộ các mâu thuẫn, khiếu nại hoặc tranh chấp sẽ được đệ trình để giải quyết theo pháp luật Việt Nam. Phán quyết trọng tài sẽ là chung thẩm và mang tính ràng buộc và có thể được xác nhận và thực thi tại các tòa án có thẩm quyền. Các bên sẽ chịu các chi phí trọng tài bằng nhau, tuy nhiên, mỗi bên sẽ phải tự thanh toán các khoản phí luật sư của mình phát sinh liên quan tới việc giải quyết tranh chấp bằng trọng tài hoặc việc xác nhận hoặc thi hành các phán quyết trọng tài.