Đánh giá kết quả bước đầu tạo hình khuyết phầ...

Dương Mạnh Chiến
Cơ sở
2020
Xem thêm

Đánh giá kết quả bước đầu tạo hình khuyết phần mềm vùng da má sau cắt bỏ khối u bằng vạt tại chỗ

Dương Mạnh Chiến
Cơ sở
2020

Mô tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng khối u da vùng má. Đánh giá kết quả tạo hình tổn khuyết sau cắt bỏ ung thư da vùng má.

Xem thêm