Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN NGƯỜI DÙNG (QUYỀN RIÊNG TƯ)

Thư mục “Miễn dịch ung thư – phần Nhân viên Y tế” của trang điện tử này được Viện Ung thư Quốc Gia (Viện nghiên cứu phòng chống ung thư) điều hành và quản lý. Bằng việc nhấp chuột vào mục “Tôi chấp nhận” chính sách bảo mật thông tin cá nhân này, quý vị xác nhận và chấp thuận chương trình và hoạt động bảo mật thông tin cá nhân của Viện ung thư Quốc Gia (Viện nghiên cứu phòng chống ung thư) theo chính sách bảo mật thông tin cá nhân này. Nếu quý vị không nhất trí với chính sách bảo mật thông tin cá nhân này, xin vui lòng thoát ra khỏi thư mục “Miễn dịch ung thư – phần Nhân viên y tế” của trang này và không cần quan tâm đến các thông tin trong chính sách bảo mật thông tin cá nhân này.

Phạm vi thu thập

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân và các dữ liệu khác được quý vị điền vào các biểu mẫu hoặc trường dữ liệu trên trang thông tin điện tử của chúng tôi. Thông tin này có thể bao gồm nhưng không giới hạn ở thông tin liên hệ (như tên, địa chỉ gửi thư, địa chỉ thư điện tử, số điện thoại, tên và mật khẩu người dùng của quý vị), bằng cấp chuyên môn, sở thích và các lĩnh vực mà quý vị quan tâm. Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin y tế của quý vị được quý vị cung cấp thông qua việc trả lời các câu hỏi và điều tra của chúng tôi.

Mục đích sử dụng

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân trực tuyến khi cần để cho phép các cá nhân đăng ký, tùy chỉnh và cá nhân hóa một số nguồn thông tin và thông tin liên lạc trên mạng Internet của Viện Ung thư Quốc gia (Viện nghiên cứu phòng chống ung thư). Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân được thu thập trực tuyến để cung cấp các sản phẩm, dịch vụ và tính năng mà các cá nhân này yêu cầu. Chúng tôi phân tích thông tin cá nhân được thu thập trực tuyến nhằm xác định và cung cấp các dịch vụ bổ sung và các thông tin mà chúng tôi cho rằng quý vị có thể quan tâm. Chúng tôi đánh giá hoạt động sử dụng một số nguồn thông tin và thông tin liên lạc trên mạng Internet chỉ bằng các thông tin không mang tính nhận dạng. Chúng tôi cũng có thể sử dụng thông tin cá nhân để kiểm tra một số nguồn thông tin trên mạng Internet cho việc truy cập hợp lệ và bảo mật.

Thời hạn lưu trữ

Chúng tôi sẽ lưu giữ thông tin cá nhân của quý vị trên cơ sở dữ liệu của các hệ thống và công cụ của Viện ung thư Quốc gia. Thông tin cá nhân của quý vị sẽ được lưu giữ và sử dụng an toàn trong phạm vi cần thiết để thực hiện các mục đích đề cập trong tài liệu này và tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành.

Truy cập, hiệu chỉnh hoặc xóa bỏ thông tin cá nhân của quý vị

Để được cấp quyền truy cập vào thông tin cá nhân về quý vị được thu thập trực tuyến và bảo đảm các thông tin này là chính xác, hoàn chỉnh và cập nhật, quý vị có thể liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ nêu trên. Quý vị cũng có thể yêu cầu chúng tôi kiểm tra, hiệu chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của quý vị. Chúng tôi sẽ nhanh chóng thực hiện các biện pháp cần thiết ngay khi nhận được yêu cầu và sẽ không cung cấp hoặc sử dụng thông tin cá nhân liên quan cho đến khi thông tin này đã được hiệu chỉnh. Quý vị cũng có thể kiểm tra, hiệu chỉnh hoặc cập nhật thông tin cá nhân của quý vị trực tuyến thông qua việc sửa đổi thông tin trước đó đã được quý vị điền vào các biểu mẫu hoặc trường dữ liệu trên trang thông tin điện tử của chúng tôi. Nếu pháp luật cho phép, khả năng truy cập và hiệu chỉnh thông tin cá nhân của quý vị sẽ bị hạn chế nếu việc truy cập và hiệu chỉnh đó có thể: ngăn cản khả năng tuân thủ nghĩa vụ pháp lý hoặc đạo đức kinh doanh của Viện ung thư Quốc Gia (Viện nghiên cứu phòng chống ung thư); ngăn cản khả năng điều tra, thực hiện hoặc bảo vệ của Viện ung thư Quốc Gia (Viện nghiên cứu phòng chống ung thư) đối với các khiếu nại pháp lý; dẫn đến việc tiết lộ thông tin cá nhân về bên thứ ba hoặc dẫn đến vi phạm hợp đồng hoặc tiết lộ bí mật kinh doanh hoặc thông tin kinh doanh độc quyền khác của Viện ung thư Quốc Gia (Viện nghiên cứu phòng chống ung thư) hoặc bên thứ ba.

Các cam kết bảo mật

Chúng tôi thu thập, xử lý, sử dụng, duy trì, chuyển, tiết lộ và chia sẻ thông tin cá nhân được quý vị cung cấp trực tuyến chỉ theo cách thức đã được chúng tôi thông báo cho quý vị trên cơ sở tuân thủ quy định của Chính sách này cũng như các luật, quy tắc và quy định hiện hành. Chúng tôi bảo mật thông tin cá nhân được quý vị cung cấp trực tuyến nhằm ngăn chặn các thông tin này không bị sử dụng và chia sẻ cho các mục đích khác. Quý vị phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin cá nhân về quý vị được quý vị cung cấp cho Viện Ung thư Quốc gia (Viện nghiên cứu phòng chống ung thư) thông qua trang thông tin điện tử này.

Chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp hợp lý để bảo vệ thông tin cá nhân trong quá trình thông tin được truyền từ máy tính của quý vị đến các nguồn thông tin trên mạng Internet và các máy chủ của chúng tôi cũng như bảo vệ thông tin cá nhân thuộc quyền quản lý của chúng tôi không bị truy cập trái phép, tiết lộ, thay đổi, tiêu hủy, đánh cắp hoặc mất mát. Quý vị phải tự chịu trách nhiệm cá nhân trong việc bảo mật các mật khẩu và mã truy cập liên quan của quý vị vào các nguồn thông tin trên mạng Internet của chúng tôi.

Trong trường hợp xảy ra vi phạm đối với dữ liệu, chúng tôi sẽ thông báo cho quý vị và cơ quan có thẩm quyền liên quan về sự cố này để tiến hành điều tra và xử lý thích đáng hành vi vi phạm. Chúng tôi cũng sẽ nhanh chóng thực hiện các biện pháp cần thiết khi nhận được thông báo của quý vị về các hoạt động sử dụng trái phép, lưu trữ, lạm dụng hoặc vi phạm bảo mật đối với tên và mật khẩu đăng ký của quý vị.