Nhận xét một số đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng bệnh nhân sarcom tử cung tại Bệnh viện K

Tác giả

Phạm Văn Bình

Năm đề tài

2020

Cấp

Cơ sở

Lĩnh vực

Ngoại

Đơn vị

Ngoại Bụng 1

Nhóm tác giả

Lê Trí Chinh, Nguyễn Trọng Diệp

Nội dung

* Mục tiêu nghiên cứu
- Nhận xét một số đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng bệnh nhân sarcom tử cung được chẩn đoán và điều trị tại bệnh viện K
* Phương pháp nghiên cứu
- Đối tượng nghiên cứu
Tất cả các bệnh nhân được chẩn đoán xác định sarcom tử cung và điều trị tại bệnh viện K giai đoạn từ tháng 1.2014 đến tháng 10.2019.
+ Tiêu chuẩn lựa chọn: Được chẩn đoán xác định sarcom tử cung bằng mô bệnh học tại Bệnh viện K; Thể trạng chung khá trở lên (PS: 0,1,2).
+ Tiêu chuẩn loại trừ: Mất thông tin sau điều trị; Mắc bệnh ung thư khác kèm theo hoặc các bệnh cấp và mãn tính trầm trọng có nguy cơ gây tử vong gần
- Thời gian: 01/2014 - 10/2019
- Địa điểm: Bệnh viện K
- Thiết kế nghiên cứu: mô tả hồi cứu
- Cỡ mẫu: chọn mẫu toàn bộ, n = 30