Đại trực tràng

Đánh giá tần suất độ biến KRAS, BRAF và NRAS...

Vương Diệu Linh
Cơ sở
2020
Xem thêm

Nghiên cứu đặc điểm Methyl hóa MGMT và RASSF1...

Nguyễn Ngọc Quang
Cơ sở
2020
Xem thêm