Đánh giá sự bộc lộ PD-L1 SP142 ở bệnh nhân un...

Nông Thị Thùy Linh
Cơ sở
2020
Xem thêm

Phân tầng nguy cơ theo IHC4 và NPI trong ung...

Chu Thị Trang
Cơ sở
2020
Xem thêm

Phân tầng nguy cơ theo IHC4 và NPI trong ung thư vú giai đoạn I-II

Chu Thị Trang
Cơ sở
2020

Xem thêm

Tình trạng nảy chồi u trong ung thư biểu mô t...

Lê Thị Uyên
Cơ sở
2020
Xem thêm