Hắc tố da

Nghiên cứu đặc điểm di căn hạch của ung thư h...

Vũ Thanh Phương
Cơ sở
2020
Xem thêm

Nghiên cứu đặc điểm di căn hạch của ung thư hắc tố da

Vũ Thanh Phương
Cơ sở
2020

Nhận xét đặc điểm lâm sàng, mô bệnh học và liên quan di căn hạch với một số yếu tố mô bệnh học của ung thư hắc tố da.

Xem thêm