Đại tràng

Đánh giá kết quả cắt u tuyến đại tràng qua nộ...

Nguyễn Thị Nguyệt Phương
Cơ sở
2019
Xem thêm

Đánh giá kết quả cắt u tuyến đại tràng qua nội soi ống mềm

Nguyễn Thị Nguyệt Phương
Cơ sở
2019

Xem thêm

Đánh giá tình trạng di căn hạch mạc treo tron...

Phạm Văn Bình, Phan Hữu Huỳnh
Cơ sở
2019
Xem thêm

Đánh giá hiệu quả máy cắt nối thẳng trong làm...

Nguyễn Hoàng Minh
Cơ sở
2017
Xem thêm