Lưỡi

Đánh giá tình trạng di căn hạch của ung thư l...

Đinh Xuân Cường
Cơ sở
2018
Xem thêm

Đánh giá tình trạng di căn hạch cổ trong ung...

Nguyễn Đức Huân
Cơ sở
2012
Xem thêm

Đánh giá tình trạng di căn hạch cổ trong ung thư lưỡi giai đoạn I,II

Nguyễn Đức Huân
Cơ sở
2012

Xem thêm