Đánh giá sự bộc lộ PD-L1 SP142 ở bệnh nhân ung thư vú có bộ ba âm tính tại Bệnh viện K

Tác giả

Nông Thị Thùy Linh

Năm đề tài

2020

Cấp

Cơ sở

Lĩnh vực

Cận lâm sàng

Đơn vị

Trung tâm Giải phẫu bệnh – Sinh học phân tử

Nhóm tác giả

Nguyễn Đình Thạch, Tạ Văn Tờ

Nội dung

* Mục tiêu nghiên cứu
- Mô tả một số đặc điểm mô bệnh học của ung thư vú có bộ ba âm tính; bước đầu đánh giá sự bộc lộ PD-L1 SP 142 và mối liên quan với một số đặc điểm mô bệnh học của ung thư vú có bộ ba âm tính.
* Phương pháp nghiên cứu
- Đối tượng nghiên cứu:
237 Bệnh nhân UTV được xác định típ típ phân tử bộ ba âm tính, mô u đúc paraffin lưu trữ tại Trung tâm GPB - SHPT, Bệnh viện K, thời gian từ tháng 1/2019 đến tháng 9/2020.
+ Tiêu chuẩn lựa chọn: Bệnh nhân UTV được đánh giá típ mô bệnh học; xác định típ phân tử bộ ba âm tính dựa trên HMMD và lai tại chỗ (FISH, CISH, Dual-ISH) với những trường hợp nghi ngờ (Her-2/neu 2+). Bệnh nhân có đầy đủ mẫu bệnh phẩm đúc paraffin và tiêu bản HE, HMMD.
+ Tiêu chuẩn loại trừ: Bệnh nhân TNBC có khối nến, tiêu bản nhưng chất lượng bệnh phẩm không tốt và/hoặc bệnh phẩm không đủ số lượng tế bào u nhuộm PD-L1.
- Thời gian: 01/2019 - 9/2020
- Địa điểm: Trung tâm GPB - SHPT, Bệnh viện K
- Thiết kế nghiên cứu: mô tả cắt ngang
- Cỡ mẫu: n = 237