Miệng

Nhận xét đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và k...

Trần Thị Hậu
Cơ sở
2020
Xem thêm

Nhận xét đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị của ung thư biểu mô vảy họng miệng

Trần Thị Hậu
Cơ sở
2020

Nhận xét một số đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng ung thư biểu mô vảy vùng họng miệng. Kết quả điều trị ung thư biểu mô vảy vùng họng miệng.

Xem thêm

Đánh giá kết quả bước đầu của thuốc GELX tron...

Nguyễn Thị Hải Yến
Cơ sở
2019
Xem thêm