Đại trực tràng

Kết quả khám sàng lọc ung thư đại trực tràng...

Nguyễn Bích Nguyệt, Nguyễn Thị Bích Phương
Cơ sở
2018
Xem thêm

Kết quả khám sàng lọc ung thư đại trực tràng tại một số tỉnh, thành phố Việt Nam năm 2017

Nguyễn Bích Nguyệt, Nguyễn Thị Bích Phương
Cơ sở
2018

Xem thêm