Thận

Nghiên cứu đặc điểm giải phẫu bệnh và sự bộc...

Lê Văn Kỳ
Cơ sở
2020
Xem thêm

Nghiên cứu đặc điểm giải phẫu bệnh và sự bộc lộ dấu ấn RCC, PAX8 của ung thư biểu mô tế bào thận tại Bệnh viện K

Lê Văn Kỳ
Cơ sở
2020

Nhận xét đặc điểm mô bệnh học của UTBMTBT theo phân loại mô bệnh học WHO 2016 và khỏa sát sự bộc lộ PAX8, RCC trong UTBMTBT.

Xem thêm