Đánh giá tương quan giữa methyl hóa quá mức gen GSTP1, CDKN2A, RASSF1A và WIF1 với đặc điểm của bệnh nhân ung thư đại trực tràng

Tác giả

Vương Diệu Linh

Năm đề tài

2021

Cấp

Cơ sở

Lĩnh vực

Cận lâm sàng

Đơn vị

Trung tâm Giải phẫu bệnh – Sinh học phân tử

Nhóm tác giả

Nguyễn Ngọc Quang, Tạ Văn Tờ

Nội dung

* Objectives
- To validate the accuracy of methylation specific polymerase chain reaction (MSP) to assess frequency and distribution of GSTP1, CDKN2A, RASSF1A, and WF1 methylation;
- To analyse their correlation with clinicopathological variables in sporadic adenocarcinomatous colorectal cancer.
* Methods
- Study subject: A total of 248 tumors of sporadic adenocarcinomatous colorectal cancer were collected for analysis.
- Time: 2021
- Site: K Hospital
- Sample size: n = 248