Đánh giá kết quả sớm phẫu thuật điều trị ung thư đại trực tràng ở người bệnh ≤ 35 tuổi tại Khoa Ngoại Quán Sứ từ 1/2020 đến 12/2021

Tác giả

Lương Công Chánh

Năm đề tài

2021

Cấp

Cơ sở

Lĩnh vực

Ngoại

Đơn vị

Ngoại tổng hợp Quán Sứ

Nhóm tác giả

Kim Văn Vụ, Phạm Quang Đạt Hoàng Anh

Nội dung

*Mục tiêu nghiên cứu:

- Nhận xét một số đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của bệnh nhân ung thư đại trực tràng dưới 35 tuổi được phẫu thuật tại Khoa Ngoại Quán Sứ.

- Đánh giá kết quả sớm phẫu thuật điều trị ung thư đại trực tràng ở bệnh nhân dưới 35 tuổi tại Khoa Ngoại Quán Sứ từ tháng 1/2020 đến tháng 12/2021.

*Phương pháp nghiên cứu:

- Đối tượng nghiên cứu: Bệnh nhân ung thư ĐTT dưới 35 tuổi, được phẫu thuật tại Khoa Ngoại Tổng hợp Quán Sứ, bệnh viện K từ tháng 1/2020 đến tháng 12/2021. Tiêu chuẩn lựa chọn: bệnh nhân dưới 35 tuổi, có giải phẫu bệnh là ung thư ĐTT, có hồ sơ bệnh án đầy đủ.

- Thời gian: tháng 1/2020 đến tháng 12/2021.

- Địa điểm: Khoa Ngoại Quán Sứ, Bệnh viện K.

- Thiết kế nghiên cứu: mô tả hồi cứu kết hợp tiến cứu.

- Cỡ mẫu: chọn mẫu nghiên cứu thuận tiện.