Đề tài khoa học

Khảo sát nhu cầu chăm sóc của người bệnh sau...

Nguyễn Thị Thanh Mai
Cơ sở
2021
Xem thêm

Đánh giá tình trạng sút cân trên bệnh nhân đi...

Nguyễn Thị Hải Yến
Cơ sở
2021
Xem thêm

Thực trạng quản lý rác thải phóng xạ I-131 tạ...

Trương Thị Thúy Lương
Cơ sở
2021
Xem thêm

Thực trạng quản lý rác thải phóng xạ I-131 tại khoa Y Học Hạt Nhân

Trương Thị Thúy Lương
Cơ sở
2021

Xem thêm

Đánh giá hiệu quả điều trị ung thư gan nguyên...

Nguyễn Thị Hiểu
Cơ sở
2021
Xem thêm

Giá trị của phân loại IOTA trong đánh giá khố...

Nguyễn Duy Thái
Cơ sở
2021
Xem thêm