Thực trạng chăm sóc người bệnh sau phẫu thuật cắt thực quản tạo hình nội soi và một số yếu tố liên quan tại Bệnh viện K năm 2020-2021

Tác giả

Mai Văn Hạnh

Năm đề tài

2021

Cấp

Cơ sở

Lĩnh vực

Điều dưỡng

Đơn vị

Ngoại Bụng 2

Nhóm tác giả

Hoàng Lê Minh

Nội dung

* Mục tiêu nghiên cứu:

- Phân tích kết quả chăm sóc người bệnh phẫu thuật nội soi cắt thực quản tạo hình và một số yếu tố liên quan

* Phương pháp nghiên cứu:

- Đối tượng nghiên cứu: người bệnh ung thư thực quản được điều trị theo phương pháp phẫu thuật nội soi tạo hình tại Khoa Ngoại bụng 2 - Bệnh viện K từ tháng 01/2020 đến tháng 05/2021

+ Tiêu chuẩn lựa chọn: Người bệnh trên 16 tuổi và dưới 80 tuổi, được chẩn đoán ung thư thực quản ở 1/3 giữa và 1/3 dưới được phẫu thuật nội soi tạo hình điều trị ung thư thực quản, có kết quả mô bệnh học xác định ung thư thực quản và đồng ý tham gia nghiên cứu.

+ Tiêu chuẩn loại trừ: người bệnh ung thư thực quản kem theo ung thư khác, có rối loạn hành vi không thể hợp tác, không đồng ý tham gia nghiên cứu.

- Thời gian: 01/2020 - 05/2021

- Địa điểm: Khoa Ngoại bụng 2, Bệnh viện K

- Thiết kế nghiên cứu: mô tả cắt ngang, sử dụng phương pháp đo lường chi phí bệnh tật với cách tiếp cận từ dưới lên để tính toán chi phí trực tiếp, gián tiếp trên góc độ cá nhân/ hộ gia đình (cá nhân/ hộ gia đình tự chi trả tiền túi các chi phí)

- Cỡ mẫu: n = 138