Phân tích chi phí trực tiếp điều trị nội trú ung thư vú HER2+ tại Bệnh viện K năm 2020

Tác giả

Trần Văn Dũng

Năm đề tài

2021

Cấp

Cơ sở

Lĩnh vực

Y tế công cộng

Đơn vị

Phòng Hợp tác quốc tế và Nghiên cứu khoa học; Kế hoạch tổng hợp

Nhóm tác giả

Đồng Chí Kiên, Lưu Hồng Huy

Nội dung

* Mục tiêu nghiên cứu:

- Xác định chi phí trực tiếp điều trị nội trú của bệnh nhân ung thư vú HER2 + tại Bệnh viện K năm 2020.

* Phương pháp nghiên cứu:

- Đối tượng nghiên cứu: Hồ sơ 80 bệnh án của bệnh nhân được chẩn đoán ung thư vú HER2+ và được điều trị nội trú tại BVK năm 2020, được lưu trữ trên phần mềm quản lý của BVK.

- Thời gian: 03/2021 - 12/2021.

- Địa điểm: Bệnh viện K

- Thiết kế nghiên cứu: mô tả cắt ngang

- Cỡ mẫu: theo công thức tính cỡ mẫu ước lượng giá trị trung bình, n = 80