Đánh giá kết quả sớm phẫu thuật điều trị ung thư tế bào thận tại khoa Ngoại Tiết niệu - Bệnh viện K

Tác giả

Nguyễn Việt Dũng

Năm đề tài

2018

Cấp

Cơ sở

Lĩnh vực

Ngoại

Đơn vị

Ngoại Tiết niệu

Nội dung

*Mục tiêu nghiên cứu:

- Nhận xét một số đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của ung thư tế bào thận tại khoa ngoại tiết niệu, Bệnh viện K
- Đánh giá kết quả sớm phẫu thuật điều trị ung thư tế bào thận tại khoa ngoại tiết niệu, Bệnh viện K

*Phương pháp nghiên cứu:
- Đối tượng nghiên cứu:

+Tiêu chuẩn lựa chọn: Bệnh nhân được phẫu thuật ung thư tế bào thận lần đầu. Kết quả mô bệnh học chẩn đoán là ung thư té bào thận. Có đầy đủ hồ sơ bệnh án.

+Tiêu chuẩn loại trừ: Kết quả mô bệnh học là lành tính hoặc không phải ung thư tế bào thận. Bệnh nhân không đủ hồ sơ bệnh án, không có kết quả mô bệnh học.

- Thời gian: 6/2016 đến 9/2018

- Địa điểm: Khoa Ngoại tiết niệu, Bệnh viện K

- Thiết kế nghiên cứu: Nghiên cứu hồi cứu

- Cỡ mẫu: n=67