Đánh giá tình trạng di căn hạch mạc treo trong điều trị triệt căn ung thư đại tràng bằng phẫu thuật nội soi 3D

Tác giả

Phạm Văn Bình, Phan Hữu Huỳnh

Năm đề tài

2019

Cấp

Cơ sở

Lĩnh vực

Ngoại

Đơn vị

Ngoại Bụng 1

Nội dung

* Mục tiêu nghiên cứu:

- Đánh giá tình trạng di căn hạch mạc treo trong nhóm BN UTĐT được điều trị bằng PTNS 3D
- Đánh giá một số yếu tố liên quan đến tình trạng di căn hạch gốc động mạch của nhóm BN trên

* Phương pháp nghiên cứu:
- Đối tượng nghiên cứu: 67 BN ung thư biểu mô đại tràng được điều trị phẫu thuật triệt căn bằng PTNS 3D tại khoa Ngoại bụng 1 trong thời gian từ 11/2018 - 10/2019 thỏa mãn các tiêu chuẩn lựa chọn và loại trừ.

+ Tiêu chuẩn lựa chọn: BN ung thư biểu mô tuyến đại tràng, chẩn đoán xác định bằng GPB. Được mổ triệt căn bằng PTNS 3D. Không có bệnh ung thư khác kèm theo.

+ Tiêu chuẩn loại trừ: Không có đầy đủ hồ sơ bệnh án. Không được phẫu tích hạch đầy đủ sau mổ.

- Thời gian: 11/2018 - 10/2019

- Địa điểm: khoa Ngoại bụng 1, BVK

- Thiết kế nghiên cứu: mô tả

- Cỡ mẫu: n = 67