Đánh giá hiệu quả máy cắt nối thẳng trong làm miệng nối ung thư đại tràng

Tác giả

Nguyễn Hoàng Minh

Năm đề tài

2017

Cấp

Cơ sở

Lĩnh vực

Ngoại

Đơn vị

Ngoại Quán Sứ

Nội dung