Đánh giá kết quả điều trị ung thư lưỡi giai đoạn III, IV (Mo) bằng hóa chất bổ trợ trước phác đồ TC và phẫu thuật

Tác giả

Ngô Xuân Quý

Năm đề tài

2017

Cấp

Cơ sở

Lĩnh vực

Ngoại

Đơn vị

Ngoại Đầu cổ

Nội dung