Nhận xét một số đặc điểm lâm sàng và đánh giá kết quả sau phẫu thuật triệt căn ung thư hắc tố da.

Tác giả

Vũ Thanh Phương

Năm đề tài

2014

Cấp

Cơ sở

Lĩnh vực

Ngoại

Đơn vị

Ngoại Tam Hiệp

Nội dung