Phổi

Hóa xạ đồng thời ung thư phổi tế bào nhỏ giai...

Hoàng Trọng Tùng
Cơ sở
2019
Xem thêm

Hóa xạ đồng thời ung thư phổi tế bào nhỏ giai đoạn khu trú

Hoàng Trọng Tùng
Cơ sở
2019

Xem thêm

Khảo sát bệnh viêm phổi bệnh viện sau phẫu th...

Vũ Văn Cường, Đỗ Thị Thu Hường
Cơ sở
2018
Xem thêm