Dạ dày

Đánh giá kết quả sớm điều trị phẫu thuật ung...

Phan Hữu Huỳnh
Cơ sở
2020
Xem thêm

Đánh giá tình trạng di căn hạch trong phẫu th...

Trần Đình Tân
Cơ sở
2020
Xem thêm

Nghiên cứu tình trạng nảy chồi u trong ung th...

Nguyễn Văn Chủ
Cơ sở
2020
Xem thêm