Buồng trứng

Nghiên cứu kết quả điều trị u tế bào mầm buồn...

Nguyễn Thị Hương Giang
Cơ sở
2014
Xem thêm

Đánh giá kết quả điều trị bảo tồn ung thư buồ...

Nguyễn Văn Tuyên
Cơ sở
2013
Xem thêm

Đánh giá kết quả điều trị ung thư tế bào mầm...

Nguyễn Văn Tuyên
Cơ sở
2012
Xem thêm

Đánh giá kết quả điều trị ung thư tế bào mầm buồng trứng

Nguyễn Văn Tuyên
Cơ sở
2012

Xem thêm