Bài báo

 1. EVALUATION OF EFFICACY AND SAFETY OF FIRST-LINE MODIFIED DOCETAXEL/CISPLATIN/5-FU COMBINED THERAPY FOR METASTATIC ESOPHAGEAL CANCER

  Tác giả: ĐINH THỊ HẢI DUYÊN, NGUYỄN TIẾN QUANG - Năm xuất bản: 2018
 2. SENTINEL LYMPH NODE BIOPSY USING METHYLENE BLUE DYE FOR EARLY-STAGE BREAST CANCER AT K HOSPITAL

  Tác giả: PHẠM HỒNG KHOA, LÊ HỒNG QUANG, NGUYỄN VĂN ĐỊNH, HOÀNG ANH DŨNG, NGUYỄN MINH KHÁNH, ĐỖ ĐÌNH LỘC, NGUYỄN CÔNG HUY - Năm xuất bản: 2018
 3. SENTINEL LYMPH NODE BIOPSY USING METHYLENE BLUE DYE FOR EARLY-STAGE BREAST CANCER AT K HOSPITAL

  Tác giả: PHẠM HỒNG KHOA, LÊ HỒNG QUANG, NGUYỄN VĂN ĐỊNH, HOÀNG ANH DŨNG, NGUYỄN MINH KHÁNH, ĐỖ ĐÌNH LỘC, NGUYỄN CÔNG HUY - Năm xuất bản: 2018
 4. ASSESSMENTS OF CHEEK DEFECTS RECONSTRUCTION AFTER SURGERY FOR SKIN CANCER BY USING LOCAL FLAPS

  Tác giả: DƯƠNG MẠNH CHIẾN, NGÔ XUÂN QUÝ, NGÔ QUỐC DUY TRẦN ĐỨC TOÀN, HOÀNG THỊ VÂN, LÊ VĂN QUẢNG - Năm xuất bản: 2018
 5. EVALUATION OF SALIVARY OF LAND CARCINOMA TREATMENT AT K HOSPITAL

  Tác giả: NGUYỄN THU PHƯƠNG, LÊ VĂN QUẢNG - Năm xuất bản: 2018
 6. RESULTS OF MODIFIED B TECHNIQUE APPLICATION IN BREAST CANCER CONSERVATION SURGERY IN K HOSPITAL

  Tác giả: LÊ HỒNG QUANG, ĐỖ ĐÌNH LỘC, HOÀNG ANH DŨNG, NGUYỄN CÔNG HUY, ĐÀO THANH BÌNH, BÙI ANH TUẤN - Năm xuất bản: 2018
 7. EVALUATION OF THE RESULTS OF TRANSNASAL ENDOSCOPY IN TREATMENT OF SKULL BASE TUMOURS IN DEPARTMENT OF NEUROSURGERY AT NATIONAL CANCER HOSPITAL

  Tác giả: NGUYỄN ĐỨC LIÊN, PHẠM GIA DỰ, NGUYỄN THÁI HỌC - Năm xuất bản: 2018
 8. CASE REPORT: MERKEL CELL CARCINOMA

  Tác giả: NGUYỄN THỊ THANH MAI - Năm xuất bản: 2018
 9. RESULTS OF SORAFENIB IN HEPATOCELLULAR CARCINOMA WITH CHILD - PUGH LIVER FUNCTION CLASS A

  Tác giả: NGUYỄN THỊ THU HƯỜNG, LÊ VĂN QUẢNG, TRẦN ĐỨC TOÀN, TRẦN VĂN THUẤN - Năm xuất bản: 2018