Đánh giá kết quả sớm phẫu thuật nội soi tuyến giáp qua tiền đình miệng trong điều trị ung thư tuyến giáp thể nhú tại Bệnh viện K

Tác giả

Ngô Quốc Duy

Năm đề tài

2021

Cấp

Cơ sở

Lĩnh vực

Ngoại

Đơn vị

Ngoại Đầu cổ

Nhóm tác giả

Ngô Xuân Quý, Trần Đức Toàn, Lê Thế Đường

Nội dung

* Mục tiêu nghiên cứu:

- Đánh giá đặc điểm bệnh nhân và két quả phẫu thuật sớm trong điều trị ung thư tuyến giáp thể nhú trên 30 bệnh nhân được áp dụng phương pháp TOETVA.

* Phương pháp nghiên cứu:

- Đối tượng nghiên cứu: BN được chẩn đoán ung thư tuyến giáp được phẫu thuật nội soi bằng phương pháp TOETVA tại BVK từ 5/2020 - 5/2021.

+ Tiêu chuẩn lựa chọn: Kích thước tuyến giáp <10 cm. Thể thích tuyến giáp <45 mm3. Kích thước u < 6 cm với u lành và < 2cm đối với ung thư. Ung thư tuyến giáp thể nhú giai đoạn cT1N0M0. BN có mong muốn đạt kết quả thẩm mỹ tối ưu.

+ Tiêu chuẩn loại trừ: BN không đủ tiêu chuẩn cho cuộc gây mê. Tiền sử xạ trị vùng cổ, trung thất trên. Đã phẫu thuật vùng cổ trước. Cường chức năng tuyến giáp. Áp xe khoang miệng. Ung thư tuyến giáp thể tủy hoặc thể không biệt hóa.

- Thời gian: 5/2020 - 5/2021.

- Địa điểm: Bệnh viện K

- Thiết kế nghiên cứu:

- Cỡ mẫu: n = 30