Đặc điểm lâm sàng, chẩn đoán hình ảnh và kết quả điều trị u màng não tại bệnh viện K

Tác giả

Nguyễn Đức Liên

Năm đề tài

2017

Cấp

Cơ sở

Lĩnh vực

Ngoại

Đơn vị

Ngoại Thần kinh

Nội dung