Đánh giá tỷ lệ đột biến EGFR T790M thứ phát trên bệnh nhân ung thư phổi không tế bào nhỏ tiến triển sau điều trị bước một với TKI thế hệ 1 hoặc 2

Tác giả

Hoàng Huy Hùng

Năm đề tài

2022

Cấp

Cơ sở

Lĩnh vực

Nội

Đơn vị

Nội 2

Nhóm tác giả

Nguyễn Thị Thái Hòa, Vũ Hà Thanh, Nguyễn Thị Thúy Hằng, Trương Công Minh

Nội dung

* Mục tiêu nghiên cứu:
- Đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến tỷ lệ xuất hiện đột biến T790M
thứ phát.
* Phương pháp nghiên cứu:
- Đối tượng nghiên cứu: Các bệnh nhân ung thư phổi không tế bào nhỏ giai đoạn IV có đột biến gen EGFR đã kháng với điều trị TKIs thế hệ 1 và 2, được làm xét nghiệm xác định T790M thứ phát bằng mẫu máu tại Bệnh viện K từ 1/2020 đến hết 9/2022.
+ Tiêu chuẩn lựa chọn: Chẩn đoán mô bệnh học là ung thư phổi không tế bào nhỏ không phải biểu mô vẩy. Được chẩn đoán giai đoạn IV hoặc bệnh tái phát di căn. Có đột biến EGFR exon 19 hoặc L858R. Thể trạng bệnh nhân với PS = 0 - 1. Được sử dụng thuốc EGFR TKIs thế hệ 1 hoặc 2 trong điều trị bước một và đạt được đáp ứng với điều trị. Được xét nghiệm xác định đột biến T790M thứ phát bằng mẫu máu khi đánh giá bệnh tiến triển sau điều trị thuốc EGFR TKIs thế hệ 1 hoặc 2.
+ Tiêu chuẩn loại trừ: Không có đột biến gen EGFR. Có đột biến T790M nguyên phát hoặc EGFR exon 20 insertion. Có đột biến hiếm hoặc đột biến kép tại gen EGFR. Bệnh nhân có thời gian điều trị TKIs thế hệ 1 hoặc 2 dưới 90 ngày. BN có hai ung thư. Không thu thập đủ thông tin.
- Thời gian: 1/2020 đến hết 9/2022
- Địa điểm: Bệnh viện K
- Thiết kế nghiên cứu: mô tả hồi cứu kết hợp tiến cứu
- Cỡ mẫu: theo công thức tính mẫu; n = 202