So sánh kết quả phục hồi lưu thông tiêu hóa bằng phương pháp ROUX-EN-Y và Uncut ROUX-EN-Y sau phẫu thuật cắt gần toàn bộ dạ dày cực dưới do ung thư tại Bệnh viện K

Tác giả

Dương Chí Thành

Năm đề tài

2021

Cấp

Cơ sở

Lĩnh vực

Ngoại

Đơn vị

Điều trị theo yêu cầu Quán Sứ

Nhóm tác giả

Nguyễn Văn Hiếu, Chử Quốc Hoàn, Mai Tiến Đạt

Nội dung

* Mục tiêu nghiên cứu:

- So sánh kết quả phục hồi lưu thông tiêu hóa bằng phương pháp Roux-en-y và Uncut Roux-en-y sau phẫu thuật cắt gần toàn bộ dạ dày cực dưới do ung thư tại Bệnh viện K.

* Phương pháp nghiên cứu:

- Mục tiêu nghiên cứu: 87 BN UTDD cực dưới được phục hồi lưu thông tiêu hóa bằng phương pháp Roux-en-y và Uncut Roux-en-y tại khoa Điều trị theo yêu cầu, Bệnh viện K từ tháng 10/2017-10/2021.

+ Tiêu chuẩn lựa chọn: BN được chẩn đoán UTDD giai đoạn I, II, III có mô bệnh học là ung thư biểu mô tuyến ..Được phục hồi lưu thông tiêu hóa bằng phương pháp Roux-en-y và Uncut Roux-en-y.

+ Tiêu chuẩn loại trừ: UTDD giai đoạn IV. BN có chống chỉ định phẫu thuật. Hồ sơ lưu trữ không đầy đủ.

- Thời gian: 10/2017-10/2021

- Địa điểm: khoa Điều trị theo yêu cầu, Bệnh viện K

- Thiết kế nghiên cứu: mô tả hồi cứu kết hợp tiến cứu

- Cỡ mẫu: n = 87