Phân loại mô bệnh học sarcom xương nguyên phát theo phân loại của Tổ chức Y tế Thế giới năm 2013

Tác giả

Phạm Thị Hân

Năm đề tài

2020

Cấp

Cơ sở

Lĩnh vực

Cận lâm sàng

Đơn vị

Giải phẫu bệnh – tế bào Quán Sứ

Nội dung

* Mục tiêu nghiên cứu:

- Phân loại mô bệnh học các sarcom nguyên phát của xương.

- Đối chiếu các kết quả trên chẩn đoán hình ảnh với kết quả chẩn đoán mô bệnh học.

* Phương pháp nghiên cứu:

- Đối tượng nghiên cứu: 89 bệnh nhân được chẩn đoán là ung thư xương nguyên phát tại bệnh viện K từ tháng 1/2015 đến tháng 12/2018.

- Thời gian: từ tháng 1/2015 đến tháng 12/2018.

- Địa điểm: bệnh viện K.

- Thiết kế nghiên cứu: mô tả cắt ngang kết hợp hồi cứu và tiến cứu.

- Cỡ mẫu: 89 bệnh nhân, n = 89.