Nhận xét kết quả sinh thiết tuyến tiền liệt dưới hướng dẫn siêu âm qua đường trực tràng tại khoa Ngoại Tiết Niệu Bệnh Viện K từ tháng 01/2020 đến tháng 12/2021

Tác giả

Đoàn Hữu Đạt

Năm đề tài

2021

Cấp

Cơ sở

Lĩnh vực

Ngoại

Đơn vị

Ngoại Tiết niệu

Nhóm tác giả

Đỗ Anh Tuấn

Nội dung

* Mục tiêu nghiên cứu:

- Nhận xét đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và chỉ định sinh thiết tuyến tiền liệt tại khoa ngoại tiết niệu.

- Nhận xét kết quả sinh thiết tuyến tiền liệt và hướng điều trị tiếp theo của nhóm bệnh nhân sau sinh thiết.

* Phương pháp nghiên cứu:

- Đối tượng nghiên cứu:

+ Tiêu chuẩn lựa chọn: các bệnh nhân được sinh thiết tuyến tiền liệt qua siêu âm trực tràng tại Khoa Ngoại Tiết niệu bệnh viện K từ tháng 1/2020 đến tháng 12/2021. Có bệnh án đầy đủ tại phòng lưu trữ hồ sơ bao gồm các phần: hành chính, lâm sàng, cận lâm sàng, cách thức sinh thiết, kết quả STTTL, GPB, quá trình hậu phẫu trong thời gian nghiên cứu. Phải được sự đồng ý của bệnh nhân: chấp nhận sinh thiết tuyến tiền liệt qua siêu âm trực tràng.

+ Tiêu chuẩn loại trừ: bệnh nhân không có hồ sơ bệnh án đầy đủ. Bệnh nhân không đồng ý tham gia nghiên cứu.

- Thời gian nghiên cứu: từ tháng 1/2020 đến tháng 12/2021.

- Địa điểm: Khoa Ngoại tiết niệu, bệnh viện K.

- Thiết kế nghiên cứu: mô tả tiến cứu kết hợp với hồi cứu dựa trên mẫu bệnh án đã được xây dựng sẵn.

- Cỡ mẫu: thuận tiện.