Nhận xét kết quả điều trị ung thư tuyến mang tai tại Bệnh viện K

Tác giả

Nguyễn Thu Phương

Năm đề tài

2018

Cấp

Cơ sở

Lĩnh vực

Nội

Đơn vị

Nội 3

Nhóm tác giả

Nguyễn Thu Phương, Lê Văn Quảng

Nội dung

* Mục tiêu nghiên cứu:
- Đánh giá kết quả điều trị của ung thư biểu mô tuyến mang tai được điều trị tại Bệnh viện K từ năm 2010-2017.
* Phương pháp nghiên cứu:
- Đối tượng nghiên cứu: Gồm 78 bệnh nhân ung thư biểu mô tuyến nước bọt mang tai được điều trị tại bệnh viện K từ 2010 đến 2017.
+ Tiêu chuẩn lựa chọn: Bệnh nhân được chẩn đoán lâm sàng, cận lâm sàng và nhất thiết phải có mô bệnh học là ung thư biểu mô tuyến nước bọt mang tai nguyên phát.
Có đầy đủ hồ sơ lưu trữ. Bệnh nhân được điều trị tại bệnh viện K. Có thông tin sau điều trị.
+ Tiêu chuẩn loại trừ: Tất cả các bệnh nhân không thỏa mãn bất kỳ một tiêu chuẩn nào trong mục lựa chọn đối tượng nghiên cứu. Bệnh nhân bỏ dở điều trị (không kể các trường hợp tử vong vì ung thư biểu mô tuyến nước bọt trong khi đang thực hiện phác đồ điều trị). Bệnh nhân tử vong do nguyên nhân khác.
- Thời gian: từ năm 2010 đến 2017.
- Địa điểm: Bệnh viện K.
- Thiết kế nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả hồi cứu kết hợp tiến cứu, có theo dõi dọc.
- Cỡ mẫu: n=78.