Nhận xét đặc điểm mô bệnh học và sự bộc lộ P16INK4A trong ung thư biểu mô vẩy ở dương vật tại bệnh viện K

Tác giả

Nguyễn Hoàng Như Nga

Năm đề tài

2019

Cấp

Cơ sở

Lĩnh vực

Cận lâm sàng

Đơn vị

Trung tâm Giải phẫu bệnh – Sinh học phân tử

Nội dung

* Mục tiêu nghiên cứu:

- Mô tả đặc điểm mô bệnh học ung thư biểu mô vảy của dương vật tại Bệnh viện K
- Xác định tỷ lệ bộc lộ 16INK4a bằng phương pháp nhuộm hóa mô miễn dịch

* Phương pháp nghiên cứu:
- Đối tượng nghiên cứu: các bệnh nhân được mổ cắt ung thư dương vật trong thời gian từ 3/2018 đến 9/2019 tại BVK cơ sở Tân Triều.

+ Tiêu chuẩn lựa chọn: BN được mổ cắt dương vật và vét hạch. Có chẩn đoán mô bệnh học xác định là ung thư biểu mô vảy. Có đầy đủ bệnh phẩm khối nến và tiêu bản nhuộm HE.

+ Tiêu chuẩn loại trừ: các BN không đáp ứng đủ các tiêu chuẩn lựa chọn trên.

- Thời gian: 3/2018 - 9/2019.

- Địa điểm: Trung tâm GPB & SHPT, BVK cơ sở Tân Triều

- Thiết kế nghiên cứu: hồi cứu, mô tả cắt ngang.

- Cỡ mẫu: n = 85