Nhận xét đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị ung thư tuyến ức giai đoạn IV tại Bệnh viện K

Tác giả

Vũ Xuân Huy

Năm đề tài

2013

Cấp

Cơ sở

Lĩnh vực

Xạ

Đơn vị

Xạ 4

Nội dung