Nhận xét đặc điểm hình ảnh cộng hưởng từ và đánh giá kết quả sinh thiết đích trong chẩn đoán ung thư tuyến tiền liệt

Tác giả

Đặng Đình Phúc

Năm đề tài

2020

Cấp

Cơ sở

Lĩnh vực

Cận lâm sàng

Đơn vị

Chẩn đoán hình ảnh

Nội dung