Đáp ứng của hóa trị phác đồ Irinotecan - Cisplatin trên ung thư phổi tế bào nhỏ giai đoạn lan tràn

Tác giả

Vũ Hồng Thăng

Năm đề tài

2020

Cấp

Cơ sở

Lĩnh vực

Nội

Đơn vị

Nội 4

Nhóm tác giả

Trần Tuấn Sơn

Nội dung

* Mục tiêu nghiên cứu
- Đánh giá đáp ứng của phác đồ Irinotecan-Cisplatin trên ung thư phổi tế bào nhỏ giai đoạn lan tràn (ES-SCLC).
* Phương pháp nghiên cứu
- Đối tượng nghiên cứu
Bệnh nhân ung thư phổi tế bào nhỏ, giai đoạn lan tràn được điều trị bằng hóa chất phác đồ Irinotecan-Cisplatin tại Bệnh viện Ung bướu Hà Nội từ tháng 1/2015 đến tháng 7/2019.
+ Tiêu chuẩn lựa chọn: Bệnh nhân UTPTBN giai đoạn lan tràn có thể trạng PS=0-2. Được điều trị hóa chất lần đầu phác đồ Irinotecan và Cisplatin ít nhất 3 chu kỳ. Có tổn thương đích đánh giá được đáp ứng theo các tiêu chuẩn RECIST 1.0.Tất cả các bệnh nhân được lựa chọn cần có chức năng gan, thận huyết học ổn định. Không điều trị bằng phẫu thuật, xạ trị. Có hồ sơ lưu trữ ghi nhận thông tin nghiên cứu đầy đủ.
+ Tiêu chuẩn loại trừ: Có điều trị phẫu thuật, xạ trị, bỏ dở điều trị.
- Thời gian: 01/2015 - 7/2019.
- Địa điểm: Bệnh viện Ung bướu Hà Nội
- Thiết kế nghiên cứu:
- Cỡ mẫu: n = 60