Đánh giá xây dựng quy trình chuẩn bị mổ và chăm sóc người bệnh sau mổ u tuyến yên qua đường xoang bướm

Tác giả

Nguyễn Thị Thúy Hồng

Năm đề tài

2017

Cấp

Cơ sở

Lĩnh vực

Điều dưỡng

Đơn vị

Ngoại Thần kinh

Nội dung