Đánh giá sai số đặt bệnh nhân trong xạ trị ung thư đầu cổ sử dụng hệ thống Conebeam CT/XVI tại Bệnh viện K

Tác giả

Chu Văn Lương

Năm đề tài

2020

Cấp

Cơ sở

Lĩnh vực

Xạ

Đơn vị

Vật lý xạ trị

Nội dung

* Mục tiêu nghiên cứu:

- Đánh giá sai số đặt bệnh nhân ung thư vùng đầu cổ sử dụng hệ thống ConebeamCT/XVI kiểm tra trước điều trị và từ đó đề xuất khoảng mở tối ưu giữa CTV và PTV.

* Phương pháp nghiên cứu:

- Đối tượng nghiên cứu: 45 bệnh nhân ung thư vùng đầu cổ có chỉ định xạ trị bằng VMAT được chụp ConebeamCT/XVI trước điều trị để so sánh với ảnh CT tham chiếu.

- Thời gian: tháng 1/2020 đến tháng 6/2020.

- Địa điểm: Trung tâm xạ trị - bệnh viện K.

- Cỡ mẫu: 45 bệnh nhân trong giai đoạn nghiên cứu, phù hợp với tiêu chuẩn lựa chọn.