Đánh giá kết quả tạo hình khuyết hổng khoang miệng bằng vạt rãnh mũi má trong điều trị phẫu thuật ung thư khoang miệng

Tác giả

Lê Văn Quảng

Năm đề tài

2020

Cấp

Cơ sở

Lĩnh vực

Ngoại

Đơn vị

Ngoại Đầu cổ

Nhóm tác giả

Ngô Quốc Duy, Lê Thế Đường, Trần Đức Toàn, Ngô Xuân Quý

Nội dung

* Mục tiêu nghiên cứu:
Đánh giá kết quả tạo hình khuyết hổng khoang miệng bằng vạt rãnh mũi má (VRMM) trong điều trị phẫu thuật ung thư khoang miệng.
* Phương pháp nghiên cứu
- Đối tượng nghiên cứu:
Bệnh nhân ung thư khoang miệng được phẫu thuật cắt bỏ u và tạo hình bằng vạt rãnh mũi má tại khoa Ngoại đầu cổ, Bệnh viện K từ T1/2017 đến T1/2020
- Thời gian: 01/2017 - 01/2020
- Địa điểm: Khoa Ngoại đầu cổ, Bệnh viện K
- Thiết kết nghiên cứu: Mô tả tiến cứu
- Cỡ mẫu: n = 26