Đánh giá kết quả sống thêm của bệnh nhân sarcom tử cung tại Bệnh viện K

Tác giả

Phạm Văn Bình

Năm đề tài

2020

Cấp

Cơ sở

Lĩnh vực

Ngoại

Đơn vị

Ngoại Bụng 1

Nhóm tác giả

Lê Trí Chinh, Nguyễn Trọng Diệp

Nội dung

* Mục tiêu nghiên cứu:
- Đánh giá kết quả sống thêm toàn bộ, sống thêm không bệnh của nhóm bệnh nhân sarcom tử cung được điều trị tại bệnh viện K
* Phương pháp nghiên cứu
- Đối tượng nghiên cứu: Tất cả các bệnh nhân được chẩn đoán xác định sarcom tử cung và điều trị tại bệnh viện K giai đoạn từ tháng 1.2014 đến tháng 10.2019
+ Tiêu chuẩn lựa chọn: Được chẩn đoán xác định sarcom tử cung bằng mô bệnh học tại bệnh viện K; Hồ sơ theo dõi và thông tin đầy đủ; Không mắc các bệnh lý cấp và hoặc mãn tính có nguy cơ tử vong gần; PS: 0,1
+ Tiêu chuẩn loại trừ: Mất thông tin sau điều trị; Mắc các bệnh cấp hoặc mãn tính có nguy cơ tử vong gần
- Thời gian: 01/2014 -10/2019
- Địa điểm: Bệnh viện K
- Thiết kế nghiên cứu: Mô tả hồi cứu có theo dõi dọc
- Cỡ mẫu: chọn mẫu toàn bộ, n = 30