Đánh giá kết quả sớm sau mổ cắt toàn bộ tiền liệt tuyến điều trị ung thư tiền liệt tuyến giai đoạn khu trú

Tác giả

Đỗ Anh Tuấn

Năm đề tài

2018

Cấp

Cơ sở

Lĩnh vực

Ngoại

Đơn vị

Ngoại Tiết niệu

Nhóm tác giả

Phạm Văn Bình, Bùi Xuân Nội

Nội dung

* Mục tiêu nghiên cứu:
- Nhận xét một số đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng của ung thư tiền liệt tuyến giai đoạn khu trú. Đánh giá kết quả sớm phẫu thuật cắt toàn bộ tiền liệt tuyến triệt căn ung thư tiền liệt tuyến giai đoạn khu trú.
* Phương pháp nghiên cứu:
- Đối tượng nghiên cứu: Các bệnh nhân UTTLT được phẫu thuật cắt TLT triệt căn tại Bệnh viện K từ tháng 11/2016 đến 10/2017.
+ Tiêu chuẩn lựa chọn: Các bệnh nhân có chẩn đoán xác định bằng kết quả mô bệnh học là UTTLT giai đoạn khu trú T1,T2,T3a, N0,N1được điều trị phẫu thuật cắt TLT triệt căn.
+ Tiêu chuẩn loại trừ: Các bệnh nhân có bệnh phối hợp chống chỉ định phẫu thuật.
- Thời gian: từ tháng 11/2016 đến 10/2017.
- Địa điểm: Bệnh viện K
- Thiết kế nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả hồi cứu.
- Cỡ mẫu: