Đánh giá kết quả sớm phẫu thuật triệt căn Ung thư biểu mô tuyến dạ dày ở người cao tuổi tại Khoa Ngoại Quán Sứ

Tác giả

Nguyễn Hoàng Minh

Năm đề tài

2021

Cấp

Cơ sở

Lĩnh vực

Ngoại

Đơn vị

Ngoại tổng hợp Quán Sứ

Nhóm tác giả

Bùi Long, Phạm Thế Dương, Nguyễn Trọng Đạt

Nội dung