Đánh giá kết quả sớm điều trị ung thư bàng quang xâm lấn bằng phẫu thuật cắt bàng quang toàn bộ tạo hình theo phương pháp camey tại Bệnh viện K

Tác giả

Phạm Văn Bình

Năm đề tài

2018

Cấp

Cơ sở

Lĩnh vực

Ngoại

Đơn vị

Ngoại Bụng 1

Nhóm tác giả

Đỗ Anh Tuấn, Bùi Xuân Nội

Nội dung

* Mục tiêu nghiên cứu:
- Đặc điểm lâm sàng, giải phẫu bệnh của ung thư bàng quang xâm lấn. Đánh giá kết quả sớm điều trị ung thư bàng quang xâm lấn bằng phẫu thuật cắt bàng quang toàn bộ tạo hình theo phương pháp Camey.
* Phương pháp nghiên cứu:
- Đối tượng nghiên cứu: Các bệnh nhân UTBQ đã được điều trị phẫu thuật CBQTB tạo hình theo phương pháp Camey tại Bệnh viện K từ tháng 6/2013 đến 6/20172.1.1. Tiêu chuẩn chọn bệnh nhân.
+ Tiêu chuẩn lựa chọn: Các bệnh nhân được chẩn đoán là UTBQ xâm lấn ở giai đoạn T2, T3, được phẫu thuật CBQTB tạo hình theo phương pháp Camey.
+ Tiêu chuẩn loại trừ: Ở giai đoạn T4. Các bệnh nhân đã có di căn hạch N3 và/ hoặc di căn xa M1.
- Thời gian: từ tháng 6/2013 đến 6/2017.
- Địa điểm: Bệnh viện K
- Thiết kết nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả hồi cứu và tiến cứu.
- Cỡ mẫu: n=83