Đánh giá kết quả phẫu thuật cắt toàn bộ tiền liệt tuyến triệt căn trong điều trị ung thư tiền liệt tuyến giai đoạn khu trú

Tác giả

Bùi Xuân Nội

Năm đề tài

2017

Cấp

Cơ sở

Lĩnh vực

Ngoại

Đơn vị

Ngoại Tiết niệu

Nội dung